4.17Деривати - Консолидиран отчет за доходите 4

4.17Деривати
Дериватите се отчитат по справедлива стойност и се признават в баланса като деривати за търгуване. Справедливата стойност на дериватите се основава на пазарната стоимость либо сходни модели за оценка. Дериватите активи се представят 4.17Деривати - Консолидиран отчет за доходите 4 като част от финансовите активи държани за търгуване, а дериватите пасиви се представят като част от други задължения. Промяната в справедливата стойност на дериватите за търгуване се признава като част от 4.17Деривати - Консолидиран отчет за доходите 4 нетния приход от операции с финансови инструменти в отчета за доходите.

^ 4.18Вземания и задължения по споразумения за назад изкупуване
Вземанията и задълженията по споразумения за назад изкупуване се отчитат по стоимость на придобиване, която 4.17Деривати - Консолидиран отчет за доходите 4 е равна на справедливата стойност на пласираните/привлечените от банките на Групата средства, обезпечени със стойността на ценните книжа. Дължимите лихви за предоставеното/полученото финансиране за срока на споразумението се осчетоводяват 4.17Деривати - Консолидиран отчет за доходите 4 и признават като приходи/разходи за лихви в периода на възникването им.

^ 4.19Справедлива стойност на финансовите активи и пасиви
МСФО 7 “Финансови инструменти: Оповестяване”, изисква в бележките към финансовите отчети да се 4.17Деривати - Консолидиран отчет за доходите 4 оповести информация за справедливата стойност на финансовите активи и пасиви. За тази цел справедливата стойност се дефинира като стойността, за която един актив може да бъде заменен либо едно задължение уредено 4.17Деривати - Консолидиран отчет за доходите 4 при директна сделка меж информирани и желаещи осъществяването на сделката страни.


Политиката на Групата е да оповестява информация за справедливата стойност на тези активи и пасиви, за които има налична пазарна информация и 4.17Деривати - Консолидиран отчет за доходите 4 чиято справедлива стойност е съществено различна от отчетената стойност. Справедливата стойност на паричните средства и паричните еквиваленти, депозитите и кредитите, предоставени от Групата, другите вземания, депозитите, заемите и другите краткосрочни задължения се доближава 4.17Деривати - Консолидиран отчет за доходите 4 до балансовата стойност, в случай, че падежът им ще настъпи в по-кратък период от време. В момента не съществува достатъчен пазарен опит, стабилен и ликвиден пазар за покупки и 4.17Деривати - Консолидиран отчет за доходите 4 продажби на кредити и някои други финансови активи и пасиви, за които няма публикувана пазарна информация. Съответно, тяхната справедлива стойност не може да се обусловь надеждно. Според ръководството, при съществуващите обстоятелства, отчетените възстановими 4.17Деривати - Консолидиран отчет за доходите 4 стойности на финансовите активи и пасиви са най-достоверни и полезни за целите на финансовия отчет.

^ 4.20Провизии за кредитни ангажименти
Размерът на провизии за гаранции и други задбалансови кредитни ангажименти се 4.17Деривати - Консолидиран отчет за доходите 4 признава за разход и пасив, когато Групата има текущи правни либо конструктивни задължения, които са възникнали в резултат на минало събитие и когато е возможно определен поток, включващ икономически ползи, да бъде нужен за 4.17Деривати - Консолидиран отчет за доходите 4 покриване на задължението и може да бъде направена надеждна оценка на размера на задължението. Всички погуби в резултат от признаване на провизии за задължения се отнасят в отчета за доходите за 4.17Деривати - Консолидиран отчет за доходите 4 съответния период.

^ 4.21Материални припаси
Материалните припаси включват материали, продукция, незавършено создание и стоки. В себестойността на материалните припаси се включват разходите по закупуването либо производството им, преработката и други преки разходи, свързани 4.17Деривати - Консолидиран отчет за доходите 4 с доставката им. Финансовите разходи не се включват в стойността на материалните припаси. Към края на всеки отчетен период материалните припаси се оценяват по по-ниската от себестойността им и тяхната 4.17Деривати - Консолидиран отчет за доходите 4 нетна реализуема стойност. Сумата на всяка обезценка на материалните припаси до нетната им реализуема стойност се признава като разход за периода на обезценката.


Нетната реализуема стойност представлява очакваната продажна стоимость на материалните припаси, намалена 4.17Деривати - Консолидиран отчет за доходите 4 с очакваните разходи по продажбата. В случай че материалните припаси са лупили вече обезценени до нетната им реализуема стойност и в последващ отчетен период се окаже, че условията довели до обезценката не 4.17Деривати - Консолидиран отчет за доходите 4 са вече налице, то се възприема новата им нетна реализуема стойност. Сумата на възстановяването може да бъде само до размера на балансовата стойност на материалните припаси преди обезценката. Сумата на назад възстановяване на 4.17Деривати - Консолидиран отчет за доходите 4 стойността на материалните припаси се отчита като намаление на разходите за материали за периода, в който възниква възстановяването.


Групата определя разходите за материални припаси, като използва способа средно претеглена стойност.


При продажба 4.17Деривати - Консолидиран отчет за доходите 4 на материалните припаси тяхната балансова стойност се признава като разход в периода, в който е признат съответният приход.

^ 4.22Данъци върху дохода
Разходите за данъци признати в Отчета за доходите включват сумата на 4.17Деривати - Консолидиран отчет за доходите 4 отсрочените данъци и текущите разходи за данъци, които не са признати директно в собствения капитал.


Текущите данъчни активи и/либо пасиви представляват тези задължения либо вземания от бюджета, които се отнасят за 4.17Деривати - Консолидиран отчет за доходите 4 текущия период и които не са платени към датата на баланса. Текущият разход за данък е изчислен в съответствие с приложимата данъчна ставка и данъчни правила за облагане на 4.17Деривати - Консолидиран отчет за доходите 4 дохода за периода, за който се отнася, на база на преобразувания денег резултат за данъчни цели, който се различава от счетоводната печалба либо загуба във финансовите отчети.


Отсрочените данъци се изчисляват по пасивния способ 4.17Деривати - Консолидиран отчет за доходите 4 за всички временни разлики меж балансовата стойност на активите и пасивите и тяхната съответна данъчна база.


Размерът на отсрочените данъчни активи и пасиви се изчислява без дисконтиране, като се прилагат 4.17Деривати - Консолидиран отчет за доходите 4 данъчни ставки, които се очаква да бъдат валидни през периода на тяхната реализация, и които са влезнали в сила либо са известни към датата на баланса. Отсрочените данъчни пасиви се признават в пълен 4.17Деривати - Консолидиран отчет за доходите 4 размер.


Отсрочените данъчни активи се признават само до степента, до която съществува вероятност те да бъдат усвоени чрез бъдещи данъчни доходи. Вижте пояснение 4.36.1 относно оценката на ръководството за вероятността отсрочените данъчни активи 4.17Деривати - Консолидиран отчет за доходите 4 да се реализират средством бъдещи данъчни печалби.


Значителна част от промените в отсрочените данъчни активи либо пасиви се отразяват като разходи за данъци в Отчета за доходите. Промяната в отсрочените данъчни активи 4.17Деривати - Консолидиран отчет за доходите 4 либо пасиви, дължаща се на промяна в справедливата стойност на активи либо пасиви, която е отразена директно в капитала се отразяват директно в собствения капитал.

^ 4.23Пари и парични еквиваленти
Групата отчита като 4.17Деривати - Консолидиран отчет за доходите 4 пари и парични средства наличните пари в брой, парични средства по банкови сметки, депозити, салдата по сметките в Централната банка (БНБ) и ностро сметките, които представляват разплащателни сметки в други банки 4.17Деривати - Консолидиран отчет за доходите 4 без ограничения при използването им, както и предоставени ресурси, кредити и аванси на други банки с падеж до 3 месеца, краткосрочни и високоликвидни инвестиции, които са лесно обращаеми в паричен еквивалент и съдържат незначителен 4.17Деривати - Консолидиран отчет за доходите 4 риск от промяна в стойността си.

^ 4.24Собствен капитал и плащания на дивиденти
Акционерният капитал на Групата отразява номиналната стойност на емитираните акции.


Премийният резерв включва премии, получени при емитиране на собствен капитал. Всички 4.17Деривати - Консолидиран отчет за доходите 4 разходи по сделки, свързани с емитиране на акции, са приспаднати от внесения капитал.


Когато дъщерни дружества на Групата купуват акции на дружеството-майка на Групата (изкупени собствени акции), платеното възнаграждение 4.17Деривати - Консолидиран отчет за доходите 4, включително всички присъщи такси, се намалява от собствения капитал на Групата, докато акциите не бъдат продадени извън Групата. В случай че такива акции се продадат извън Групата, полученото възнаграждение, нетно от нужно 4.17Деривати - Консолидиран отчет за доходите 4 присъщите такси, се включва в собствения капитал.


Другите резерви са формирани на база на изискванията на Търговския закон за формиране на законови резерви и от признати преоценка на финансови активи на разположение за продажба.


Неразпределената 4.17Деривати - Консолидиран отчет за доходите 4 печалба включва натрупаните печалби от минали периоди. Текущата печалба включва текущия денег резултат, посочен в отчета за доходите.


Задълженията за плащане на дивиденти на акционерите се включат в „други краткосрочни финансови 4.17Деривати - Консолидиран отчет за доходите 4 задължения”, когато дивидентите са одобрени за разпределение на Общото събрание преди датата на баланса.41-bazovaya-model-organizacii-raboti-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshego-obrazovaniya-mou-sosh.html
41-detskij-ozdorovitelnij-lager-zhemchuzhina-urguna-pri-mou-oosh-d-urgunovo.html
41-informacionnie-dannie-o-kadrovom-obespechenii-obrazovatelnogo-processa-v-celom-po-uchrezhdeniyu.html