4.14Инвестиционни имоти - Консолидиран отчет за доходите 4

^ 4.14Инвестиционни имоти
Групата отчита като инвестиционни имоти земя и сгради, които се държат за получаване на приходи от наем и /либо за повышение на капитала, които се отчитат по модела на цената 4.14Инвестиционни имоти - Консолидиран отчет за доходите 4 на придобиване.


Инвестиционните имоти се оценяват първоначално по себестойност, включваща покупната стоимость и всякакви разходи, които са пряко свързани с инвестиционния имот, к примеру хонорари за правни услуги, данъци по прехвърляне на имота и 4.14Инвестиционни имоти - Консолидиран отчет за доходите 4 други разходи по сделката.


След първоначалното им признаване инвестиционните имоти се отчитат по тяхната себестойност, намалена с всички натрупани амортизации и погуби от обезценка.


Последващите разходи, свързани с инвестиционни имоти 4.14Инвестиционни имоти - Консолидиран отчет за доходите 4, които вече са признати във консолидираните финансови отчети на Групата, се добавят към балансовата стойност на имотите, когато е возможно Групата да получи бъдещи икономически изгоди, надвишаващи първоначално оценената стойност на съществуващите инвестиционни имоти 4.14Инвестиционни имоти - Консолидиран отчет за доходите 4. Всички други последващи разходи се признават за разход в периода, в който са възникнали.


Групата отписва инвестиционните си имоти при продажбата им либо при трайното им изваждане от употреба, в 4.14Инвестиционни имоти - Консолидиран отчет за доходите 4 случай че не се очакват никакви икономически изгоди от тяхната продажба. Печалбите либо погубите, възникващи от изваждането им от употреба либо продажбата на инвестиционни имоти, се признават в Отчета за доходите и 4.14Инвестиционни имоти - Консолидиран отчет за доходите 4 се обусловят като разлика меж нетните постъпления от продажбата и балансовата стойност на актива.


Амортизацията на инвестиционните имоти се начислява, като се използва линейният способ върху оценения полезен животик на актива, както следва:Приходите 4.14Инвестиционни имоти - Консолидиран отчет за доходите 4 от наем и оперативните разходи, свързани с инвестиционни имоти, се отчитат съответно като „приходи” и „други разходи”, и се признават както е описано в Пояснение 4.7.

^ 4.15Проучване и оценка на минерални ресурси
Проучването 4.14Инвестиционни имоти - Консолидиран отчет за доходите 4 и оценката на минералните ресурси за Групата, се отнася до търсене и проучване на жесток нефт и природен газ, след като са получени права за това в конкретен “Блок”.


Групата 4.14Инвестиционни имоти - Консолидиран отчет за доходите 4 признава като активи по проучване и оценка всички натрупани разходи в процеса на търсене на ресурси, проучвания с търговска цел, разходи които може да се отнесат директно към точно определена площ за проучване 4.14Инвестиционни имоти - Консолидиран отчет за доходите 4 „Блок”, за които Групата има разрешение за търсене и проучване от държавните власти. Такива разходи включват най-малко следните видове:Активите по проучване и оценка на минерални ресурси могат да бъдат класифицирани като:


Всички капитализирани разходи се преглеждат на техническом уровне, финансово и на управленско ниво поне 4.14Инвестиционни имоти - Консолидиран отчет за доходите 4 веднъж годишно с цел потвърждаване на намерението за продължаване на проучвателните дейности и извличане на ползи от направеното откритие. В случай че Групата няма намерение да продължава проучвателните дейности, разходите се 4.14Инвестиционни имоти - Консолидиран отчет за доходите 4 отписват след прекратяване на контракта със съответните държавни органи.


Оценяването на активите по проучване и оценка на минерални ресурси при тяхното първоначално признаване в баланса е по себестойност. Елементите на себестойността включват операции 4.14Инвестиционни имоти - Консолидиран отчет за доходите 4 по търсене и оценяване.


“Операции по търсене” – означава операциите с цел откритие на акумулация от петрол. Търсенето включва, без да се ограничава до, геоложки, геофизични, фотографски, геохимични и други анализи, изучавания 4.14Инвестиционни имоти - Консолидиран отчет за доходите 4 и изследвания, както и сондиране, удълбочаване, напускане либо обсаждане и перфориране, както и изпитване на търсещи сондажи за откриването на петрол, и покупката, наемането либо придобиването на такива суровини, материали, оборудване за тези дейности 4.14Инвестиционни имоти - Консолидиран отчет за доходите 4, каквито могат да бъдат включени в одобрените годишни работни проекти и бюджети.


“Операции по оценяване” – означава работите по оценяване ( част от търсенето ) и работна програма за оценяване, изпълнявана след открития, с 4.14Инвестиционни имоти - Консолидиран отчет за доходите 4 цел окунторяване на природния резервоар, към който се отнася откритието по отношение на дебелина и латерално разпространение, и оценяване на извлекаемите количества в него, и следва да включва, без да се 4.14Инвестиционни имоти - Консолидиран отчет за доходите 4 ограничава от геоложки, геофизични, фотографски, геохимични и други анализи.

^ 4.16Финансови активи
Финансовите активи, с изключение на хеджиращите инструменти, включват следните категории финансови инструменти:


Финансовите активи се разпределят към отделните категории в зависимост от целта, с която са придобити. Категорията на даден 4.14Инвестиционни имоти - Консолидиран отчет за доходите 4 денег инструмент определя способа му на оценяване и дали приходите и разходите се отразяват в Отчета за доходите либо директно в собствения капитал на Групата.


Финансовите активи се признават на датата на сделката 4.14Инвестиционни имоти - Консолидиран отчет за доходите 4.


При първоначално признаване на денег актив Групата го оценява по справедлива стойност. Разходите по сделката, които могат да бъдат отнесени директно към придобиването либо издаването на финансовия актив, се отнасят към стойността на 4.14Инвестиционни имоти - Консолидиран отчет за доходите 4 финансовия актив либо пасив, с изключение на финансовите активи либо пасиви, отчитани по справедлива стойност в печалбата либо загубата.


Отписването на денег актив се извършва, когато Групата погуби контрол 4.14Инвестиционни имоти - Консолидиран отчет за доходите 4 върху договорните права, които съставляват финансовия актив – т.е. когато са изтекли правата за получаване на парични потоци, либо е прехвърлена значимата част от рисковете и изгодите от собствеността. Тестове за обезценка се 4.14Инвестиционни имоти - Консолидиран отчет за доходите 4 извършват към всяка дата на изготвяне на баланса, за да се обусловь дали са налице обективни доказателства за наличието на обезценка на конкретни финансови активи либо групи финансови активи.


Лихвените плащания 4.14Инвестиционни имоти - Консолидиран отчет за доходите 4 и други парични потоци, свързани с притежаването на финансови инструменти, се отразяват в Отчета за доходите при получаването им, независимо от това как се оценява балансовата стойност на финансовия актив, за който се отнасят 4.14Инвестиционни имоти - Консолидиран отчет за доходите 4.


Кредити и вземания, възникнали първоначално в Групата, са недеривативни финансови инструменти с фиксирани плащания, които не се търгуват на активен пазар. Кредитите и вземанията последващо се оценяват по амортизирана стойност като се 4.14Инвестиционни имоти - Консолидиран отчет за доходите 4 използва методът на ефективната лихва, намалена с размера на обезценката. Всяка промяна в стойността им се отразява в Отчета за доходите за текущия период. По-голямата част от търговските и други вземания 4.14Инвестиционни имоти - Консолидиран отчет за доходите 4 на Групата спадат към тази категория финансови инструменти. Дисконтиране не се извършва, когато ефектът от него е незначителен.


Значими вземания се тестват за обезценка по отделно, когато са просрочени към датата 4.14Инвестиционни имоти - Консолидиран отчет за доходите 4 на баланса либо когато съществуват обективни доказателства, че контрагентът няма да изпълни задълженията си. Всички други вземания се тестват за обезценка по групи, които се обусловят в зависимост от индустрията и региона на 4.14Инвестиционни имоти - Консолидиран отчет за доходите 4 контрагента, както и от други кредитни рискове, ако съществуват такива. В този случай процентът на обезценката се определя на базата на исторически данни относно непогасени задължения на контрагенти за всяка 4.14Инвестиционни имоти - Консолидиран отчет за доходите 4 идентифицирана група.


Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата либо загубата, са активи, които са държани за търгуване либо са определени като финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата либо загубата при 4.14Инвестиционни имоти - Консолидиран отчет за доходите 4 първоначалното им признаване. Всички деривативни финансови активи, освен ако не са специално определени като хеджиращи инструменти, попадат в тази категория. Групата не притежава други финансови инструменти, които попадат в тази категория.


Инвестиции 4.14Инвестиционни имоти - Консолидиран отчет за доходите 4, държани до падеж, са финансови инструменти с фиксирани либо определяеми плащания и определена дата на падежа. Инвестициите се обусловят като държани до падеж, ако намерението на ръководството на Групата е да ги държи 4.14Инвестиционни имоти - Консолидиран отчет за доходите 4 до настъпване на падежа им. Инвестициите, държани до падеж, последващо се оценяват по амортизирана стойност чрез способа на ефективната лихва. В допълнение при наличието на обезценка на инвестицията финансовият инструмент се оценява 4.14Инвестиционни имоти - Консолидиран отчет за доходите 4 по настояща стойност на изчислените парични потоци. Всички промени в преносната стойност на инвестицията се отчитат в Отчета за доходите.


Финансови активи на разположение за продажба, са онези финансови активи, които не 4.14Инвестиционни имоти - Консолидиран отчет за доходите 4 са кредити и вземания възникнали в предприятието, инвестиции, държани до падеж, либо финансови активи, отчитани по справедлива стойност като печалба либо загуба. Финансовите активи от тази категория последващо се оценяват по справедлива 4.14Инвестиционни имоти - Консолидиран отчет за доходите 4 стойност, с изключение на тези, за които няма котировки на пазарната стоимость на активен пазари чиято справедлива стойност не може да бъде надеждно определена. Последните се оценяват по амортизирана стойност по 4.14Инвестиционни имоти - Консолидиран отчет за доходите 4 способа на ефективния лихвен процент либо по себестойност, в случай че нямат фиксиран падеж. Промените в справедливата им стойност се отразяват в собствения капитал, нетно от данъци. Натрупаните печалби и погуби 4.14Инвестиционни имоти - Консолидиран отчет за доходите 4 от финансови инструменти на разположение за продажба се включват в Отчета за доходите за отчетния период, когато финансовият инструмент бъде продаден либо обезценен.


^ Обезценки за несъбираемост във връзка с банковата дейност на Групата


Финансовите активи 4.14Инвестиционни имоти - Консолидиран отчет за доходите 4 се обезценяват при наличие на индикация за обезценка: има информация за финансови затруднения; има реални договорни нарушения; извършено е преструктуриране на дълга; изключване от фондовата борса на ценните книжа.


Финансовите 4.14Инвестиционни имоти - Консолидиран отчет за доходите 4 активи, държани за търгуване се проверяват за наличие на обезценка във връзка с изготвянето на годишния денег отчет, доколкото наличието на обезценка не е намерило отражение в извършената преоценка към датата на годишния 4.14Инвестиционни имоти - Консолидиран отчет за доходите 4 денег отчет. При наличие на условия за обезценка се определя възстановимата стойност на финансовите активи. При условие, че очакваната възстановима стойност на финансовите активи е по-ниска от отчетната им стойност 4.14Инвестиционни имоти - Консолидиран отчет за доходите 4 се извършва обезценка, като отчетната стойност на финансовите активи се намалява до очакваната им възстановима стойност. Разликата се отчита като текущ денег разход и намаление на стойността на финансовите активи.


Финансовите 4.14Инвестиционни имоти - Консолидиран отчет за доходите 4 активи, държани за продажба и отчитани по справедлива стойност се проверяват за наличие на обезценка във връзка с изготвянето на консолидирания денег отчет, доколкото наличието на обезценка не е намерило отражение в 4.14Инвестиционни имоти - Консолидиран отчет за доходите 4 извършената преоценка към датата на консолидирания денег отчет. При наличие на условия за обезценка се определя тяхната възстановима стойност. При условие, че очакваната възстановима стойност на финансовите активи е по-ниска от отчетната им стойност 4.14Инвестиционни имоти - Консолидиран отчет за доходите 4, се извършва обезценка, както следва:
Финансовите активи, държани от Групата до настъпване на падеж се проверяват за наличие на обезценка във връзка с изготвянето на годишния денег отчет. Обезценките за несъбираемост за притежавани от 4.14Инвестиционни имоти - Консолидиран отчет за доходите 4 Групата ценни книжа, отчетени по амортизирана стойност, се обусловят като разлика меж отчетната стойност и сегашната стойност на бъдещите парични потоци, дисконтирани с първоначалния ефективен лихвен процент. При условие, че сегашната 4.14Инвестиционни имоти - Консолидиран отчет за доходите 4 стойност на бъдещите парични потоци на ценните книжа е по-ниска от отчетната им стойност, се извършва обезценка. Разликата се отчита като текущ денег разход и намаляване на стойността на ценните книжа 4.14Инвестиционни имоти - Консолидиран отчет за доходите 4. Намаляването на обезценките за несъбираемост се отчита в отчета за доходите за съответния период. Възстановени суми, отписани преди това, се приемат за приход чрез намаляване на обезценките за несъбираемост за годината.


Кредитите и 4.14Инвестиционни имоти - Консолидиран отчет за доходите 4 авансите, възникнали първоначално в Групата с фиксиран падеж, се проверяват за наличие на обезценка във връзка с изготвянето на годишния денег отчет. Обезценките за несъбираемост за предоставени от Групата кредити, отчетени по амортизирана 4.14Инвестиционни имоти - Консолидиран отчет за доходите 4 стойност, се обусловят като разлика меж отчетната стойност и сегашната стойност на бъдещите парични потоци, дисконтирани с първоначалния ефективен лихвен процент, ако това е нужно. Ръководството определя очакваните бъдещи 4.14Инвестиционни имоти - Консолидиран отчет за доходите 4 парични потоци след преглед на индивидуалните кредитополучатели, кредитните експозиции и други оказващи воздействие фактори. При условие, че сегашната стойност на бъдещите парични потоци на кредитите е по-ниска от отчетната им стойност, се 4.14Инвестиционни имоти - Консолидиран отчет за доходите 4 извършва обезценка. Разликата се отчита като текущ денег разход и намаляване на стойността на кредитите. Намаляването на обезценките за несъбираемост се отчита в отчета за доходите за съответния период. Възстановени суми, отписани 4.14Инвестиционни имоти - Консолидиран отчет за доходите 4 преди това, се приемат за приход чрез намаляване на обезценките за несъбираемост за годината. Несъбираемите кредити и аванси, които не могат да бъдат възстановени се отписват и се нетират от акумулираната обезценка 4.14Инвестиционни имоти - Консолидиран отчет за доходите 4 за несъбираемост. Тези кредити се отписват след приключване на всички необходими правни процедури и след като сумата на загубата е окончателно определена.


Групата е възприела методология за изчисляване на провизиите за обезценка 4.14Инвестиционни имоти - Консолидиран отчет за доходите 4 на кредити на базирана на МСФО и в съответствие с изискванията на банковото законодателство съответно в България и Македония. Групата класифицира кредитите в няколко групи. Извън групата на редовните кредити се 4.14Инвестиционни имоти - Консолидиран отчет за доходите 4 прилагат проценти, надвишаващи минимално изискваните от регулациите, като с тези проценти се намаляват договорните парични потоци с цел определяне на очакваните парични потоци, които след това се дисконтират с ефективния лихвен процент, както е 4.14Инвестиционни имоти - Консолидиран отчет за доходите 4 посочено по-горе. Други специфични изисквания на регулациите са свързани с условия за прекласифициране на нередовни кредити назад в групата на редовните и признаване на ликвидни обезпечения за целите на определяне на 4.14Инвестиционни имоти - Консолидиран отчет за доходите 4 провизиите за обезценка на кредити.


Сумата на погубите, които не са непосредственно идентифицирани, но на база предходен опит могат да бъдат очаквани за група от кредити с подобни рискови свойства, също 4.14Инвестиционни имоти - Консолидиран отчет за доходите 4 се начисляват като разход за провизии и намаляват отчетната стойност на кредитите. Погубите се оценяват на базата на исторически опит, кредитния рейтинг на клиентите и икономическата среда, в която са поставени 4.14Инвестиционни имоти - Консолидиран отчет за доходите 4 кредитополучателите.4-ya-mezhdunarodnaya-vistavka-i-konferenciya-po-bezopasnosti-i-ohrane-truda-v-tek-sape-2013-projdet-s-9-po-11-aprelya-2013-goda-v-vistavochnom-pavilone-55-elektrifikaciya-v-moskve-na-territorii-vvc.html
4-yanvarya-2012-g-9-yanvarya-2012-g-6-dnej5-nochej.html
4-zadanie-41-zapolnit-vedomost-12-po-cehu-1-prakticheskie-osnovi-buhgalterskogo-ucheta-imushestva-organizacii.html